ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Проект "Успех за теб"

Училището ни е одобрено за финансиране на дейности по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ и ще работи през следващите четири години за насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и за трайното им приобщаване и подобряване на образователните им резултати.

Проектът награжда дейностите на проектите „Подкрепа за успех“ и „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП НОИР и осигурява възможност за продължаване на дейността на вече назначените педагогически специалисти и непедагогически персонал и в новия програмен период.
Предвижда се дейностите по проекта да се изпълняват 60 месеца, те са насочени към засилване на приобщаващия характер на училищната система с фокус върху учениците от уязвими групи, както и към намаляване на дела на преждевременно напусналите училище.

Друга цел е да се повиши мотивацията на учениците за учене и да се стимулират творческите им изяви. Предвиждат се и обучения за учители за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа. Ще се организират обучения и на непедагогическите специалисти, вкл. образователни медиатори и социални работници.