ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас

Бюджет 2014

Основно училище „Димчо Дебелянов“

с.Снягово, общ.Руен, обл.Бургас

 

Уточнен план на бюджет за 2014г.

 

Наименование

Параграф

Уточнен план

 

0100

125700

Заплати на персонала по тр. правоотн.

0101

125700

 

0200

7030

СБКО с х-р на възн.

0205

7030

здр. осиг. вноски от работодателя

0500

28570

Осигурит. вноски от работодатели за ДОО

0551

13600

Осигурит. вноски от работодатели за УПФ

0552

4820

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

0560

6300

Вноски за допълн.задължит.осигуряване от работод.

0580

3850

Издръжка

1000

54166

Храна

1011

5955

Постелен инвентар и облекло

1013

610

Материали

1015

11154

Вода, горива и ел. енергия

1016

9051

Разходи за външни услуги

1020

9396

Текущ ремонт

1030

15000

Командировки в страната

1051

3000

 

1900

529

 

1981

529

Всичко

 

215995