ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Национална програма ИКТ в Училище

ЦЕЛИ на ПРОЕКТА

  • Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез обновяване на материалната база с компютърни терминални решения. Целта на четиригодишния проект е във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на технологията са в пригодеността й към учебния процес, по-ниска цена и по-малки текущи разходи (електричество), по-лесно управление и по-голяма дълготрайност във времето (основно се налага да се осъвременява сървърната част, а терминалите могат да се ползват доста по-дълго поради липсата на движещи части и опростената архитектура). На всяко училище, участващо за съответната година, се предоставят терминални компютърни станции или средства за закупуването. Това става по формулата: минимум три (3) работни станции на училище плюс една станция на всеки 13 ученика в редовна форма на обучение.
  • Подпомагане на училищните програми за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на финансова възможност за реализиране на допълнителни технологични дейности по избор на училищата – въвеждане на интерактивни дъски, закупуване на мултимедийни проектори, оборудване на зони за безжичен интернет достъп и др.
  • Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси, актуализация и подмяна на оборудване на националния контролен център на училищната мрежа и регионалните възли, гаранционно поддържане, мониторинг и обслужване на съществуващите услуги, хардуер и връзки, както и осигуряване на достъп на училищата до интернет и Пан-европейската изследователска и образователна мрежа GÈANT.