ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

"Подкрепа за успех"

Проектът е с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019г. и ще обхване учебната 2019/2020г. и 2020/2021година. Дейностите по проект Проект BG0520Р001-2.011-0001 - "Подкрепа за успех", в които училището може да участва са:

Обученията на педагогическите специалисти са насочени към повишаване на професионалната им компетентност за идентифициране на ученици в риск от прежевременно напускане на образователната система и за прилагане на диференциран подход при определяне на потребностите на учениците от допълнително обучение като част от общата подкрепа за личностното им развитие. 

Ръководители:

Математика:

Ръководители VII клас - Таня Нейчева

БЕЛ: Татяна Георгиева, Ана Шаиб, Бахтишен Шакир, Фатме Ахмед, Зейнеб Чопхюсеин