ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Образование за утрешния ден

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В училището е сформиран един  клуб по интереси в който се обучават  14 ученици.  По време на занятията  учениците ще придобият ключови и базови дигитални умения, които са изключително необходими за работа с компютър. Ръководител на клуба е госпожа Таня Нейчева. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси, следва да получи удостоверение за преминато обучение. 

Представителни изяви на учениците, включени в проект „Образование за утрешния ден“ –

 „Компютърен клуб“

         На 11.05.2020 година се проведе представителна изява на учениците от група „Компютърен клуб“  в платформата MS Teams. Шестокласниците споделиха екран и презентираха пред родителите и съучениците си изработените от тях календари, колажи, визитни картички и брошури. Учениците обясниха коя програма са използвали и как са направили своята работа.

         На 05.06.2020 г. се проведе представителната изява на клуб по интереси "Компютърен клуб" към проект "Образование за утрешния ден" с ръководител Таня Нейчева. Шестокласниците представиха своите проекти на PhotoScape, МS Publisher и Movie Maker, които направиха. В рамките на проекта те инсталираха програми, забавляваха се с необятните възможности на PhotoScape, обработваха аудио и видео файлови. Научиха се да разпознават интернет измами и фишинг имейли и други полезни неща за тяхната безопасна работа в интернет. Учениците работиха с желание и изпитваха удовлетворение от получения краен резултат.  

Файлове:

Какво мога да правя в дигиталния свят

Компютърен клуб - филм за 24 май

Един неразделен клас