ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас

Бюджет Второ тримесечие 2014

Основно училище „Димчо Дебелянов“
с.Снягово, общ.Руен, обл.Бургас

 

Отчет за изпълнението по бюджета за второ тримесечие на 2014 г.

 

Наименование

Параграф

Изпълнение

 

0100

46361

Заплати на персонала по тр. правоотн.

0101

16870

 

0200

4323

СБКО с х-р на възн.

0205

4323

здр. осиг. вноски от работодателя

0500

10198

Осигурит. вноски от работодатели за ДОО

0551

4797

Осигурит. вноски от работодатели за УПФ

0552

1757

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

0560

2319

Вноски  за допълн.задължит.осигуряване от работод.

0580

1325

Издръжка

1000

17958

Храна

1011

2829

Постелен инвентар и облекло

1013

0

Учебни  и научно изсл. разходи

1014

0

Материали

1015

6243

Вода, горива и ел. енергия

1016

756

Разходи за външни услуги

1020

7836

Текущ ремонт

1030

0

Командировки в страната

1051

294

Такси

1900

266

 

 

 

Всичко

 

79106