ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас

Бюджет Трето тримесечие 2014

Основно училище  „Димчо Дебелянов“

с.Снягово, общ.Руен, обл.Бургас

 

Отчет за изпълнението по бюджета за второ тримесечие на 2014 г.

 

Наименование

Параграф

Изпълнение

 

0100

73970

Заплати на персонала по тр. правоотн.

0101

73970

 

 

 

СБКО с х-р на възн.

0205

4910

здр. осиг. вноски от работодателя

0500

16155

Осигурит. вноски от работодатели за ДОО

0551

7615

Осигурит. вноски от работодатели за УПФ

0552

2781

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

0560

3655

Вноски  за допълн.задължит.осигуряване от работод.

0580

2104

Издръжка

1000

48198

Храна

1011

2829

Постелен инвентар и облекло

1013

0

Учебни  и научно изсл. разходи

1014

8514

Материали

1015

11291

Вода, горива и ел. енергия

1016

3052

Разходи за външни услуги

1020

10121

Текущ ремонт

1030

11905

Командировки в страната

1051

486

Такси

1900

266

 

 

 

Всичко

 

143499