ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас

Бюджет Първо тримесечие 2014

Основно училище „Димчо Дебелянов“

с.Снягово, общ.Руен, обл.Бургас

 

Отчет за изпълнението по бюджета за период от 01.01.14г. до 31.03.14г.

 

Наименование

Параграф

Изпълнение

 

0100

16870

Заплати на персонала по тр. правоотн.

0101

16870

 

0200

3747

СБКО с х-р на възн.

0205

3747

здр. осиг. вноски от работодателя

0500

3714

Осигурит. вноски от работодатели за ДОО

0551

1748

Осигурит. вноски от работодатели за УПФ

0552

637

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

0560

846

Вноски за допълн.задължит.осигуряване от работод.

0580

483

Издръжка

1000

11818

Храна

1011

1450

Постелен инвентар и облекло

1013

0

Материали

1015

5805

Вода, горива и ел. енергия

1016

391

Разходи за външни услуги

1020

4060

Текущ ремонт

1030

0

Командировки в страната

1051

112

 

1900

266

 

1981

266

Всичко

 

36415