ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас

Бюджет Четвърто тримесечие 2014

Основно училище „Димчо Дебелянов“

с.Снягово, общ.Руен, обл.Бургас

 

Отчет за изпълнението по бюджета за четвърто тримесечие на 2014 г.

 

Наименование

Параграф

Изпълнение

 

0100

126527

Заплати на персонала по тр. правоотн.

0101

126527

 

 

 

СБКО с х-р на възн.

0205

6026

здр. осиг. вноски от работодателя

0500

27653

Осигурит. вноски от работодатели за ДОО

0551

13039

Осигурит. вноски от работодатели за УПФ

0552

4792

Здравно-осигурителни вноски от работодатели

0560

          6222

Вноски  за допълн.задължит.осигуряване от работод.

0580

3600

Издръжка

1000

67917

Храна

1011

5115

Постелен инвентар и облекло

1013

575

Учебни  и научно изсл. разходи

1014

8514

Материали

1015

15776

Вода, горива и ел. енергия

1016

3620

Разходи за външни услуги

1020

18232

Текущ ремонт

1030

14640

Командировки в страната

1051

1445

Такси

1900

266

 

 

 

Всичко

 

228389